პუბლიკაციები

შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალის ყველა ნომერი იხ. საიტზე lawjournal.ge

გიორგი რუსიაშვილი: უსაფუძვლო გამდიდრების სარეფორმო წინადადება, 2020
გიორგი რუსიაშვილი / თორნიკე დარჯანია / დავით მაისურაძე: ზოგადი ვალდებულებითი სამართალი, 2020
ოლაფ მუთჰორსტი: სამართალმცოდნეობის საფუძვლები, 2019
გიორგი რუსიაშვილი: ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი, 2019
გიორგი რუსიაშვილი / ლადო სირდაძე / დემეტრე ეგნატაშვილი: სანივთო სამართალი, 2019